Alta/renovació soci CEE menor d’edat

Alta/renovació soci CEE menor d’edat

Gratuït

En aquesta pàgina podeu tramitar l’alta/renovació del vostre fill/filla com a soci/sòcia del nostre Club, i la llicència federativa que us convingui. En cas de més d’un menor, cal tramitar individualitzadament tantes inscripcions com us convingui. Podeu consultar les seves característiques, les activitats i els àmbits geogràfics coberts el següent quadre:

Aquest any es determinen un seguit de bonificacions  sobre les quotes de soci de les diferents unitats familiars en les que es tramitin altes i/o renovacions de socis menors d’edat amb les corresponents llicències federatives.

Les bonificacions s’instrumenten de la següent manera:

  • Socis infantils federats: 5 € per infant, a abonar a cadascun dels pares, en el cas de famílies amb dos cònjuges, quan tots dos siguin socis adults federats. En el cas de famílies monoparentals, o socis adults individuals, 5 € per infant, al soci adult federat.
  • Socis juvenils federats: 10 € per jove, a abonar a cadascun dels joves, sempre i quan, com a mínim, un dels pares sigui soci adult federat.
  • La bonificació serà aplicada sobre els imports prèviament liquidats, un cop tramitades totes les comandes de llicències individuals de la unitat familiar, i pot arribar a ser, com a màxim, fins al 100% de les quotes de soci abonades per una unitat familiar.

Aclariment Preus Quota familiar: Aquestes quotes es poden implementar quan tots dos pares del/s menor/s consten ja com a socis federats. En cas de famílies monoparentals, la FEEC requereix confirmació per part del soci federat adult de la seva condició com a tal.

Neteja

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR

SKU: N/A Categoria: