Condicions de Contractació

1. Identificació del responsable del lloc web.

2. Objecte

Les presents condicions generals (en endavant, les “Condicions Generals”), juntament, en el seu cas, amb les condicions particulars que puguin establir-se (en endavant, les “Condicions Particulars”), tenen per objecte regular expressament les condiciones aplicables als processos de contractació duts a terme por part dels usuaris (el “Client”), de productes i/o serveis oferts per part del Club Excursionista Esparreguera a través del seu lloc web www.clubexcursionistaesparreguera.com
Aquestes Condicions Generals romandran en vigor i seran vàlides tot el temps que siguin accessibles a través del Lloc Web, sense perjudici de que el Club Excursionista Esparreguera es reserva el dret a modificar, sense previ avís, tant les Condicions Generals i/o, en el seu cas, les Particulars, així com qualsevol dels textos legals que es trobin exposats en el Lloc Web. En tot cas, l’accés al Lloc Web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari.
El Client es troba subjecte a les Condicions Generals vigents en cadascun dels moments de realitzar la contractació corresponent, no essent possible la contractació de cap producte i/o servei sense la prèvia acceptació de les presents Condicions Generals i, en el seu cas, les condicions particulars que regulin la prestació de determinats serveis. La vigència temporal de les Condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins el moment que siguin modificades total o parcialment. Les noves Condicions seran d’aplicació des del moment en què estiguin a disposició del Client, i siguin d’aquesta forma plenament accessibles.
Totes les adquisicions de Productes adquirits a través del Lloc Web, prèvia identificació del Client i complementació del formulari corresponent, es consideraran vàlidament realitzades pel Client, i seran vinculants. En conseqüència, el Client serà el responsable en exclusiva de qualsevol compra de Productes a través del Lloc Web por part de qualsevol tercer que faci ús del seu usuari i contrasenya. La realització de comandes des del Lloc Web per part d’un menor d’edat que falsegi la informació de registre, serà entesa com a realitzada sota la supervisió i autorització dels seus pares, tutors o representants legals.
En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestades en les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran sempre les condicions acordades en aquest darrer instrument respecte d’aquells termes incompatibles, i tant sols respecte d’aquells Productes sotmesos a les referides condicions específiques.

3. Intervinents.

El procés de contractació electrònica a través del Lloc Web www.clubexcursionistaesparreguera.com, serà realitzat entre el “Client” y el Club Excursionista Esparreguera, entès aquest com el “Punt de Venda” del Club Excursionista Esparreguera escollit per part del Client durant el procés de contractació.

Tindran la consideració de “Client” del Lloc Web www.clubexcursionistaesparreguera.com, aquells consumidors que siguin persones físiques, residents en el territori espanyol, que siguin majors d’edat (majors de 18 anys) i disposin de Document Nacional d’Identitat (D.N.I) o Número d’Identitat d’Estranger (N.I.E.) i acceptin les presents Condicions Generals i les Condicions Particulars que, en el seu cas, siguin d’aplicació. Queda expressament prohibida la compra de Productes a través del Lloc Web por part de menors d’edat, usuaris que no resideixin legalment a Espanya o per usuaris que no compleixin els requisits previstos a las presents Condicions Generals, o en el seu cas, a les Particulars.

4. Accés i registre al lloc web.

L’accés i consulta del catàleg de productes i/o serveis publicats en el Lloc Web https://www..clubexcursionistaesparreguera.com té caràcter lliure i gratuït, no essent necessària la identificació dels usuaris.
De la mateixa manera, per a poder iniciar el procés de contractació dels productes i/o serveis exposats en el Lloc Web, és essencial que els usuaris proporcionin, a través del formulari disposat pel Club Excursionista Esparreguera mitjançant el Lloc Web, totes les dades requerides i identificades com a obligatòries.

4.1 Requisits per a registrar-se como a soci.

En el cas del procés d’alta/renovació anual de la condició de soci del Club Excursionista Esparreguera, és necessari que els usuaris es registrin como a tal socis, seguint les indicacions disposades a continuació.
És requisit imprescindible, per a poder registrar-se a través del Lloc Web com a soci del Club Excursionista Esparreguera, ser major de divuit (18) anys en el moment del seu registre i proporcionar, a través del formulari disposat pel Club Excursionista Esparreguera, totes les dades requerides i identificades com a obligatòries. L’usuari registrat com a soci del Club Excursionista Esparreguera assumeix que el seu compte d’usuari és personal i intransferible.
Per a les persones menors d’edat que desitgin donar-se d’alta com a socis del Club Excursionista Esparreguera, o hagin de renovar la seva condició com a tal socis, serà necessari que els seus pares, tutors o representant legals complimentin, a través del formulari específic disposat pel Club Excursionista Esparreguera a tal efecte, totes les dades requerides i identificades com a obligatòries. Els menors d’edat no podran, sota cap circumstància, disposar de cap compte d’usuari que els permeti accedir als serveis específics per a socis que estiguin en qualsevol moment disponibles al Lloc Web.
Tot usuari major d’edat registrat a través del Lloc Web com a soci del Club Excursionista Esparreguera disposarà d’una contrasenya d’accés, que serà en tot cas personal i intransferible, tindrà una vigència temporal limitada i haurà d’acomplir uns requisits mínims de longitud i seguretat. L’usuari registrat com a soci podrà modificar o recuperar la referida contrasenya en qualsevol moment, seguint a l’efecte el procediment disposat en el Lloc Web. En cap cas, el Club Excursionista Esparreguera tindrà coneixement de la referida contrasenya, que romandrà xifrada en els sistemes del Club Excursionista Esparreguera.
En virtut del que ha quedat exposat en el paràgraf anterior, és obligació de l’usuari registrat com a soci notificar de forma immediata al Club Excursionista Esparreguera qualsevol circumstància que permeti l’ús inadequat dels identificadors i/o contrasenyes, tals como el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentrestant no es comuniquin aquests fets, el Club Excursionista Esparreguera quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes por tercers no autoritzats.

4.2 Beneficis de la condició de soci del Club Excursionista Esparreguera.

Els socis del Club Excursionista Esparreguera, mentre mantinguin la seva condició de socis, disposen dels següents beneficis:

 • Tramitació gratuïta davant la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, de la llicència i/o ampliacions que el soci requereixi a través del formulari corresponent.
 • Accés a diferents publicacions, de forma gratuïta, disponibles a “El Quiosc del Club”, mitjançant el formulari disponible a l’efecte.
 • Accés a l’Àrea de Socis del Club Excursionista Esparreguera, dins aquest mateix web, amb els serveis incorporats a la referida Àrea: lloguer de material de muntanya a preu reduït, biblioteca del Club, adquisició d’articles de la Botiga del Club a preus especifics per a socis i, en el cas dels socis federats, participació als reptes dels 100 Cims i 50 Barrancs* de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

* (imprescindible disposar de modalitat C pel a participar al repte dels 50 Barrancs)

4.3 Baixa como a soci registrat.

La relació jurídica derivada del registre como a soci del Club Excursionista Esparreguera a través del Lloc Web té una durada indefinida. L’usuari registrat com a soci podrà donar per finalitzada o suspendre la present relació contractual unilateralment a la finalització de cada any natural i sense més causa que la seva voluntat en tal sentit, no efectuant la renovació de la seva condició de soci durant el període en què estigui disponible aquesta opció a través del Lloc Web del Club Excursionista Esparreguera. En aquest cas, la condició de soci serà mantinguda pel Club Excursionista Esparreguera fins a la finalització del primer quadrimestre del següent any natural al de la darrera anualitat com a soci vigent del Club.

El soci podrà exercitar unilateralment en qualsevol moment el seu dret de baixa mitjançant comunicació tramesa per correu electrònic a l’adreça clubexcursionistaesparreguera@gmail.com. En aquest cas, la condició de soci serà mantinguda fins a la finalització de l’anualitat en què el soci hagi liquidat la quota corresponent.

5. Procés de contractació electrònica de productes.

5.1 Informació y disponibilitat dels productes oferts.

Tota la informació relativa als productes i/o serveis oferts pel Club Excursionista Esparreguera serà publicada a través del Lloc Web https://www.clubexcursionistaesparreguera.com, indicant-se la següent informació respecte a cadascun d’ells:

 • Descripció del producte/servei
 • Preu del producte/servei, segons trams d’edat (si procedeix) i condició de soci/no soci del Client
 • Especificacions del producte/servei, amb indicació (quan es tracti d’una activitat) de les següents dades:
  • Hora i lloc de sortida de l’activitat
  • Distància i desnivells/li>
  • Cota mínima i màxima
  • Dificultat tècnica
  • Nombre d’avituallaments (si n’hi ha) i característiques (sòlids/líquids)
  • Horaris de tancament dels controls de pas (si n’hi ha)
  • Alternatives de transport (si n’hi ha)
  • Material obligatori
 • Data topall per a la compra/inscripció
 • Disponibilitat de enviament a domicili, en el cas de l’alta/renovació de socis i de les llicències federatives
 • Disponibilitat de recollida de dorsals i materials de les activitats en el local social i/o en el lloc que es determini

5.2 Fases del procediment de contractació electrònica.

Un cop seleccionats por part de l’usuari els productes i/o serveis oferts pel Club Excursionista Esparreguera, l’usuari haurà de seguir les fases del procés de contractació indicades a continuació:
Fase 1. Proporcionar, a través del formulari disposat pel Club Excursionista Esparreguera, totes les dades requerides i identificades com a obligatòries al mateix, seleccionant a continuació els productes i/o serveis que desitja contractar en cada cas, productes i/o serveis que seran incorporats a la seva cistella de la compra.
Fase 2. Validació de la Cistella de la Compra: l’usuari, una cop finalitzi la selecció dels productes i/o serveis que desitja contractar, haurà de validar la seva cistella de la compra, a la que se li mostraran els productes i/o serveis seleccionats i el preu dels mateixos, havent d’acceptar expressament, mitjançant la marcació de la corresponent casella, las presents Condicions de Contractació. En caso de no marcar la casella d’acceptació, el Lloc Web no li permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.
Fase 3. Pagament de la quantitat econòmica total: l’usuari serà redireccionat, automàticament pel sistema a la plataforma de pagament online (TPV) de les entitats bancàries corresponents.
Fase 4. Confirmació de la Compra: El Club Excursionista Esparreguera remetrà al Client, en el termini màxim de 24 hores des del moment de la realització efectiva del pagament de la compra por part del Client, un correu electrònic en el que es facilitarà un resum, amb les característiques de la compravenda realitzada.
Aquest correu electrònic serà considerat “Justificant de Compra”. Així mateix, mitjançant l’acceptació de les presents condicions generals de contractació, el client accepta rebre el justificant derivat de la contractació de productes i/o serveis del Club Excursionista Esparreguera en format electrònic.

6. Condicions econòmiques i formes de pagament.

6.1 Condicions econòmiques.

Tots els productes i/o serveis oferts en el Lloc Web porten associat el preu final del producte, que estarà sempre expressat en euros, així com, en el seu cas, els possibles descomptes que fossin d’aplicació a la referida compra.
En cas que el Club Excursionista Esparreguera identifiqui un error manifest en el preu d’algun dels productes publicats, ho posarà en coneixement immediat del Client mitjançant un correu electrònic a l’adreça facilitada pel Client, així com portarà a terme la corresponent publicació de la rectificació del mateix a través del Lloc Web, tenint l’opció el Client de confirmar la seva comanda al preu correcte o, en el seu defecte, cancel·lar-la.
El Club Excursionista Esparreguera es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. No obstant, en qualsevol cas, s’aplicaran les tarifes en vigor indicades en el Lloc Web en el moment de la realització de la comanda corresponent.

6.2 Formes de pagament.

Per a procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes y cadascuna de les instruccions que es mostren en la fase 2 del procés de contractació electrònica anteriorment descrit.
Tots els mitjans de pagament disposats por part del Club Excursionista Esparreguera es troben subjectes a comprovacions y autoritzacions per part de les entitats emissores del mitjà de pagament (emissores de targeta de dèbit/crèdit), però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lada la comanda, i entenent-se com a no realitzada la compravenda del producte o productes sol·licitats.
El càrrec del preu dels productes únicament seran realitzats en el moment de formalitzar la comanda. Per a dur a terme el pagament electrònic, el Club Excursionista Esparreguera te instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic proveïda per part de entitats bancàries habilitades per a ell. Totes les dades proporcionades al Club Excursionista Esparreguera a aquests efectes, són degudament xifrades per a garantir la màxima seguretat y confidencialitat de les mateixes, allotjant-se en un servidor segur certificat segons el protocol “Secure Socket Layer” (SSL).
En cap cas seran emmagatzemats per part del Club Excursionista Esparreguera les dades de targetes proporcionades pels Clients a través de la passarel·la de pagament, i únicament es conservaran mentre s’efectua la compra, es realitza el pagament y fins a transcorregut el període de desistiment, amb la finalitat de poder retornar als Clients les quantitats econòmiques corresponents.

7. Condicions d’enviament i recollida dels productes.

Els productes, la compra dels quals hagi estat realitzada a través del Lloc Web del Club Excursionista Esparreguera, quan sigui el cas de l’alta/renovació de socis i de les llicències federatives, seran tramesos a l’adreça postal que s’indiqui per part del Client en el formulari de comanda, o lliurades en ma al local social del Club o a l’adreça que s’especifiqui a l’efecte al mateix formulari.
En el cas de la recollida de dorsals i material de les activitats organitzades pel Club Excursionista Esparreguera que així ho requereixin, el Client podrà optar per desplaçar-se al local social del Club en els períodes indicats a l’efecte en el lloc web per a recollir-ho, o personar-se amb l’antelació necessària el dia de l’activitat al punt de sortida de la mateixa, on li serà lliurat el dorsal i el material corresponents..

7.1 Recollida en el local social del Club o en el punt de sortida.

Un cop realitzada una comanda, quan es tracti d’una activitat que requereixi el lliurament de dorsal i/o material, el Client podrà passar a retirar-los pel local social del Club Excursionista Esparreguera durant el període de temps previ a l’activitat que hagi estat informat en el Lloc Web. També podrà recollir-los el dia de l’activitat, personant-se amb l’antelació necessària al punt de sortida de la mateixa.
Per a procedir a recollir els productes (dorsal i/o material de les activitats), s’hauran de seguir els següents passos:

 1. Si es desitja recollir els productes (dorsal i/o material de les activitats) personalment i de forma anticipada, el Client haurà d’acudir al local social del Club Excursionista Esparreguera durant el període de temps previ a l’activitat que hagi estat informat al Lloc Web e identificar-se amb el DNI o Passaport original i, si és el cas, amb la llicència federativa vigent. Si s’opta per recollir els productes (dorsal i/o material de les activitats) el mateix dia de l’activitat, el Client haurà de personar-se amb l’antelació necessària en el punt de sortida de la mateixa, proveït de la documentació anteriorment indicada
 2. Si es desitja que els productes (dorsal i/o material de les activitats) siguin retirats de forma anticipada por un tercer diferent del Client (“Persona Autoritzada a la Retirada”) la persona autoritzada haurà de mostrar el justificant tramés per correu electrònic juntament amb una autorització per a recollir (“Autorització per a Recollir”) signada y complimentada pel Client que contingui les dades completes del Client y persona autoritzada a la retirada (nom, cognoms, número del DNI o Passaport i adreça), el lloc, data i objecte de l’autorització; y una fotocòpia del DNI o passaport del Client i, si és el cas, de la llicència federativa vigent.

És imprescindible que la Persona Autoritzada s’identifiqui mitjançant el seu DNI o Passaport originals.

7.2 Lliurament a domicili.

En el cas de l’alta/renovació de soci i de les llicències federatives, el lliurament es realitzarà, en general, en un termini de entre tres i set dies laborables a partir de la confirmació de la comanda, en la direcció postal que s’hagi inclòs en les dades del formulari, mitjançant tramesa postal dels documents, llevat causa de força major. En cas que el Client hagi seleccionat la recollida en ma, aquesta es farà al local social del Club o a l’adreça que es determini expressament, en els horaris que s’indiqui per a cada opció disponible a l’encapçalament del formulari corresponent.

8. Dret de desistiment de les comandes.

El Client té reconegut el dret de desistiment de la compra efectuada a través del Lloc Web, i per tant, podrà exercir aquest dret en tant en quant no s’hagi arribat a la data topall per a la compra del producte i/o servei adquirit, quan es tracti d’una activitat contractada.
En el cas del procés d’alta/renovació de soci i de les llicències federatives, el Client podrà exercir aquest dret en tant en quant no hagi estat encara efectuada per part del Club Excursionista Esparreguera davant la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) la liquidació de la referida llicència federativa.

El dret de desistiment es podrà exercir, en els terminis anteriorment establerts, contactant amb el Club Excursionista Esparreguera per correu electrònic a l’adreça clubexcursionistaesparreguera@gmail.com, amb la identificació del Client i la sol·licitud de devolució de l’import de la compra. El Club Excursionista Esparreguera respondrà pel mateix mitjà en un termini de 7 dies naturals des de la data en que hagi estat comunicada la decisió de desistiment, indicant si s’està en termini per a efectuar la devolució corresponent.
La devolució serà efectuada per l’import de la compra. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament amb que el producte va ser adquirit. La devolució de l’import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en que hagi estat comunicada la decisió de desistiment de la compra i sempre que el Club Excursionista Esparreguera hagi respost positivament que s’està en termini per a efectuar la referida devolució.

Resten exclosos del dret de desistiment:

 1. L’alta/renovació de soci i de les llicències federatives, un cop efectuada la liquidació davant la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) de la referida llicència federativa.
 2. La inscripció en activitats organitzades pel Club Excursionista Esparreguera quan el termini d’inscripció hagi finalitzat
 3. La inscripció en activitats organitzades pel Club Excursionista Esparreguera quan, per circumstàncies excepcionals i alienes a la organització, com a conseqüència de les condicions climatològiques o altres causes de força major, l’activitat no tingui les garanties de desenvolupar-se dins els paràmetres de seguretat adequats i aquesta hagi de ser suspesa
 4. La inscripció en activitats organitzades pel Club Excursionista Esparreguera quan l’activitat hagi estat ja realitzada

9. Garanties.

Els productes i/o serveis oferts al present Lloc Web no són béns de consum que puguin ser objecte de devolució en els terminis habituals conforme al que es detalla a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. El detall dels drets i obligacions de les persones que instrumenten la seva alta com a socis del Club Excursionista Esparreguera es troben detallats als Estatuts corresponents, disponibles també en el Lloc Web, i que regulen el funcionament del mateix. El Club Excursionista Esparreguera vetllarà en tot moment perquè les activitats contractades es desenvolupin fidelment a la descripció i especificacions detallats en el Lloc Web en cada ocasió.

10. Servei d’atenció al client i/o al soci

Qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació relativa a la venda online dels productes/serveis inclosos en el present Lloc Web, pot fer-se efectiva per qualsevol dels següents mitjans:

 1. E-mail: clubexcursionistaesparreguera@gmail.com
 2. Per telèfon: 622 90 47 55
 3. Per correu postal: Apartat de Correus 62, codi postal 08292, Esparreguera, Barcelona
 4. Horari d’atenció telefònica: De dilluns a divendres laborables, de 10:00 a 20:00

11. Exoneració de responsabilitats.

El Club Excursionista Esparreguera no pot garantir la continuïtat tècnica del Lloc Web, l’absència d’errades o interrupcions del servei ni que el Lloc Web estigui disponible o accessible el cent per cent del temps. Tampoc pot garantir l’absència de virus o d’altres components perjudicials en el Lloc Web o en el servidor des del que se subministra.

12. Tractament de dades personals.

Tota la informació proporcionada al llarg del procés de contractació serà emmagatzemada per temps indefinit pel Club Excursionista Esparreguera, en la seva qualitat de responsable y gestor del Lloc Web, així como encarregat del tractament de les dades de les comandes i Responsable del Fitxer amb les dades personals dels Clients que efectivament hagin realitzat la compra venta.