Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web www.clubexcursionistaesparreguera.com és: CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA, amb CIF G-61158275 i domicili social a LG PISCINA MUNICIPAL, ZONA ESPORTIVA S/N, 08292 ESPARREGUERA (BARCELONA), inscrita en el Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 8264. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: clubexcursionistaesparreguera@gmail.com.

OBJECTE

La present pàgina web https://www.clubexcursionistaesparreguera.com, propietat del CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.
El present avís legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulin l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

USUARI

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa. Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a https://www.clubexcursionistaesparreguera.com o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant el CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA facultat per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.
L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.
Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos pel CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes pel CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a no fer ús del mateix per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web pel CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

El CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
El CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, el CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

El CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website del CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte pel CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), el CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’entitat, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un sistema de tractament sota la responsabilitat del CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, el CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (dret al oblit), portabilitat i oposició.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari al CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA, aquest entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar al CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA qualsevol variació i que el CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA, per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructurai disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA. Seran, pe r tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les al·ludides marques comercials són d’ús no autoritzat, per la qual cosa no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment l’usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials del CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA com a vincles sense el seu previ consentiment per escrit.
Encara en el cas que l’usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a tal fi, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que el CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets de les mateixes.
L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El CLUB EXCURSIONISTA ESPARREGUERA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.