Drets d’Imatge

Drets d’Imatge

El Club Excursionista Esparreguera disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer l’entitat tant a Internet, a través de la pàgina web i xarxes socials, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics…). Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les activitats pròpies de l’agrupament com poden ser les sortides, els campaments i les activitats al local. Aquesta difusió es fa a través d’imatges on les persones membres de l’entitat apareixen individualment o en grup realitzant les activitats esmentades.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip dirigent de l’entitat demana el consentiment als pares, mares o tutors legals o les pròpies persones en cas que siguin majors d’edat poder publicar fotografies on apareguin els menors.

En cas de ser major d’edat

Per mitjà del present document, d’acord amb la llei orgànica 1/1982 otorgo al Club Excursionista Esparrguera, amb CIF G6118275 el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges de mi o en les quals jo estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat.
Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la meva pròpia imatge que puguin derivar de qualsevol utilització.
Garanteixo que sóc major d’edat legal, que les meves dades incorporades al present formulari són certes i tinc el dret d’acordar contractes en el meu propi nom. He llegit l’autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva execució i estic totalment d’acord amb els seus continguts.

En cas de ser menor d’edat

Per mitjà del present document,d’acord amb la llei orgànica 1/1982 otorgo al Club Excursionista Esparrguera, amb CIF G6118275 el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges del/la meu/va fill/a, les dades del/de la qual he incorporat al present formulari, en les quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat.

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de l’associació (Nom de l’associació) únicament amb la finalitat de tenir les dades actualitzades en el cens propi. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició quan ho cregueu oportú.