Drets de Cessió de Dades i Imatges

El Club Excursionista Esparreguera disposa de mecanismes de comunicació per donar a conèixer l’entitat tant a Internet, a través de la pàgina web i xarxes socials, com a través de materials divulgatius en altres suports (cartells, fotografies, tríptics…). Amb aquestes eines s’informa i es fa difusió de les activitats pròpies de l’agrupament com poden ser les sortides, els campaments i les activitats al local. Aquesta difusió es fa a través d’imatges on les persones membres de l’entitat apareixen individualment o en grup realitzant les activitats esmentades.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no ens notifiqui el contrari, sol·licitem el seu consentiment per utilitzar les imatges captades durant les activitats i sortides de muntanya, alta muntanya, senderisme, marxes de resistència, curses de muntanya, esquí, barranquisme i espeleologia. de manera informativa i sense cap fi comercial, per publicar-les a la pàgina web de Club Excursionista Esparreguera, en xarxes socials i / o fullets informatius de l’entitat.

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut per llei, l’equip dirigent de l’entitat demana el consentiment als pares, mares o tutors legals o les pròpies persones en cas que siguin majors d’edat poder publicar fotografies on apareguin els menors.

En cas de ser major d’edat

Per mitjà del present document, d’acord amb la llei orgànica 1/1982,  Club Excursionista Esparreguera, amb CIF G6118275, sol·licita el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar, i distribuir imatges seves o en les quals vostè estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat.

Per mitjà del present document també renuncio a qualsevol remuneració per drets a la meva pròpia imatge que puguin derivar de qualsevol utilització.
Garanteixo que sóc major d’edat legal, que les meves dades incorporades al present formulari són certes i tinc el dret d’acordar contractes en el meu propi nom. He llegit l’autorització, cessió, i acord anterior abans de la seva execució i estic totalment d’acord amb els seus continguts.

En cas de ser menor d’edat

Per mitjà del present document, d’acord amb la llei orgànica 1/1982, Club Excursionista Esparreguera, amb CIF G6118275, sol·licita el dret i permís per a captar, enregistrar, usar, publicar i distribuir imatges del/la seu/va fill/a, les dades del/de la qual he incorporat al present formulari, en les quals ell/a estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació de la nostra entitat.